Βιοποικιλότητα

 Βιοποικιλότητα: κάτι άγριο και για αύριο

 

Η ύπαρξη υγιών οικοσυστημάτων στον πλανήτη και η διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιβίωση του ανθρώπου. Λαμβάνοντας υπόψη τους ταχείς ρυθμούς αποψίλωσης των δασών, την υποβάθμιση των υγροτόπων, τη θαλάσσια ρύπανση και την υπεραλίευση, την εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας και το ρυθμό της κλιματικής αλλαγής γίνεται προφανής η σημασία της δημιουργίας των προϋποθέσεων που θα αναστρέψουν την καταστροφή και θα δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας στα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Επειδή, ωστόσο, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων δημιουργεί μια αλυσιδωτή υποβάθμιση και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ή δύνανται να αναπτυχθούν κοντά στο φυσικό περιβάλλον, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών περιοχών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο της περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και της πολιτικής για την απασχόληση, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και του περιορισμού των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Η καταστροφή και η απουσία διαχείρισης στερεί τη χώρα από έναν μοναδικό πλούτο, αλλά και από την υλική βάση για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης στην περιφέρεια και την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι απαιτείται η θέσπιση και σωστή λειτουργία ενός δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Πρώτιστος στόχος αυτού του συστήματος είναι η διατήρηση του βιολογικού πλούτου της χώρας με την προώθηση, παράλληλα, προτύπων αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, ώστε η προστασία του να λειτουργήσει με κοινωνικά οφέλη και όχι αποκλείοντας τελικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε την προστασία και σωστή διαχείριση των περιοχών αυτών χωρίς τους πληθυσμούς με τους οποίους συνδέθηκαν και αλληλεξαρτήθηκαν αυτές εδώ και αιώνες για αυτό και απορρίπτουμε τη λογική που θέλει τις προστατευόμενες περιοχές απαλλαγμένες από ανθρώπους! Για τους ίδιους λόγους επιδιώκουμε να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές κοινότητες και τις συλλογικότητές τους και να εξετάσουμε από κοινού πως μπορούμε να προωθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας και στήριξης της υπαίθρου σε συνδυασμό με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε έτσι αναγκαία τη διαμόρφωση σειράς ολοκληρωμένων πολιτικών για:

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας (Εθνικών Δρυμών, περιοχών δικτύου Natura 2000, Ramsar κ.ά.).

  • Ένταξη των προστατευόμενων περιοχών σε έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό για όλη τη χώρα, θεσμοθετημένο και δεσμευτικό στην εφαρμογή του.
  • Συντονισμένη διαχείριση με άμεση ολοκλήρωση των οριοθετήσεων και του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, με συμπλήρωση των ΔΣ των φορέων διαχείρισης, επαρκή φύλαξη και χρηματοδοτικό καθεστώς που δεν θα οδηγεί στην παραμέληση των διαχειριστικών και επιστημονικών λειτουργιών.
  • Ανάπτυξη οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων που θα είναι συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και θα δώσουν ζωή στις κοινωνίες που ζουν σε προστατευόμενες περιοχές. Εναρμόνιση των πολιτικών για τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός ή οι μεταφορές με τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Προτεραιότητα στην προστασία των τοπικών ποικιλιών σπόρων, φυτών και ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Πολιτικές περιορισμού των συνειδητών ή αθέλητων εισαγωγών από ξενικά είδη χλωρίδας και πανίδας, που υποβαθμίζουν την τοπική βιοποικιλότητα.
  • Πολιτικές διάσωσης των απειλούμενων ειδών, με προτεραιότητα στην προστασία των οικοτόπων τους και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των αντίστοιχων περιοχών. Μέτρα ουσιαστικής απαγόρευσης του εμπορίου άγριας πανίδας.
  • Παράλληλη προώθηση «πράσινων ζωνών» με γεωργία αποκλειστικά βιολογική, απόλυτη απαγόρευση κυνηγιού, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, βιώσιμες μεταφορές και ενθάρρυνση οικολογικών μορφών τουρισμού. Οι ζώνες αυτές σχεδιάζονται συμπληρωματικά με προστατευόμενες περιοχές, και λειτουργούν και ως κίνητρο παραμονής των αγροτικών πληθυσμών στην ύπαιθρο.
  • Καθολική απόρριψη σχεδίων εγκατάστασης Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

 

 Πλήρης κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε όλη την επικράτεια.

 

Ολοκληρωμένες πολιτικές για τον περιορισμό των επιπτώσεων από το κυνήγι, που προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση στο περιβάλλον, περιορίζοντας τους πληθυσμούς των άγριων ζώων και πτηνών, υποβαθμίζοντας τη βιοποικιλότητα και διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία των ενδιαιτημάτων τους (δάση, φυσικά χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα).

Θεωρούμε απαράδεκτη τη θανάτωση ζώων για ψυχαγωγία ή άθληση και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία περιορισμού της για αυτό και απαιτούμε αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας, την ενημέρωση των κυνηγών για ευαίσθητα οικοσυστήματα και απειλούμενα είδη και την εκπαίδευση της κοινωνίας σχετικά με τις συνέπειες της θήρας στα δασικά και άλλα φυσικά οικοσυστήματα.