Ψυχική υγεία & ναρκωτικά

  • Αποασυλοποίηση των δομών, αυστηρός έλεγχος της παρατηρούμενης υπερσυνταγογράφησης και προστασία των συχνά καταπατούμενων δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων στις δημόσιες και ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές (κατάχρηση μηχανικών καθηλώσεων, αφαίρεση των νομικών δικαιωμάτων, κλπ.). Αξιοποίηση των θετικών ευρωπαϊκών εμπειριών.
  • Προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία μέσω της στήριξης των θεραπευτικών κοινοτήτων, αλλά και της υγιούς κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που μπορεί να προσφέρει εργασία αλλά και καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων στους συγκεκριμένους ανθρώπους.
  • Αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων ως ασθενών, ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη στα ίδια και τις οικογένειές τους και στήριξη όλων των προγραμμάτων απεξάρτησης (συμπεριλαμβανομένων και των “στεγνών” καθώς και τη μέθοδο χορήγησης υποκατάστατων). Παράλληλη έμφαση στους θεσμούς πρόληψης και δημιουργικής απασχόλησης των νέων.