Δημοκρατία της πληροφορίας

Η ψηφιακή πληροφορία είναι πολιτικό ζήτημα. Η επανάσταση του διαδικτύου είναι εδώ και φέρνει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν μπορούσε το κράτος και οργανωμένες ομάδες συμφερόντων να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν τόσες πολλές πληροφορίες για τους πολίτες. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε ο απλός μεμονωμένος πολίτης τόσες δυνατότητες να ακούσει τις γνώμες άλλων αλλά και να διαδώσει τις δικές του απόψεις και ιδέες σε τόσο ευρύ ακροατήριο. Ποτέ μέχρι σήμερα η επιστημονική γνώση και τα προϊόντα του πολιτισμού δεν ήταν τόσο προσβάσιμα σε όλους με ελάχιστο κόστος.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αμφισβήτηση των ιεραρχικών τρόπων οργάνωσης του παρελθόντος μέχρι και σε κινήματα ανατροπής αυταρχικών καθεστώτων. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε και μια προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας για έλεγχο και καταστολή σε κοινωνίες που θέλουμε να θεωρούμε προπύργια των ατομικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για τους Οικολόγους Πράσινους η ψηφιακή διάσταση της σύγχρονης κοινωνικής ζωής είναι πολιτικό ζήτημα με κύριους πυλώνες την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, την προαγωγή ενός πιο ελεύθερου και ανοιχτού νομικού πλαισίου διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και την διευκόλυνση της πρόσβασης του πολίτη στα δημόσια δεδομένα και τις δημόσιες πληροφορίες.

 

ΙΔ.1 Προστασία της ιδιωτικής ζωής

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι χωρίς σαφείς ενδείξεις εμπλοκής σε εγκληματική δραστηριότητα δεν πρέπει να γίνεται χρήση συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης εναντίον κανενός. Πρέπει να υπάρχουν επίσης κανόνες και δημόσιος έλεγχος για το πώς το κράτος συγκεντρώνει και διαχειρίζεται την πληθώρα των δημόσιων πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες του και είναι διαθέσιμες σε αυτό. Πάνω απ’ όλα όμως, προστασία της ιδιωτικότητας σημαίνει κατοχύρωση για ένα ευρύ απόρρητο επικοινωνιών που να καλύπτει όλο το φάσμα των μέσων με τα οποία αυτές μπορεί να διεξάγονται.

 

ΙΔ.2 Ελευθερία έκφρασης

Ο πλουραλισμός που φέρνει η χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων για την διάδοση ιδεών και τον έλεγχο κάθε μορφής εξουσίας έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και πρέπει να προστατεύεται. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι εναντίον σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που οδηγεί σε περιορισμό της ελευθερίας των πολιτών να εκφράζονται δημόσια και διευκολύνει την ποινικοποίηση της άσκησης πολιτικής κριτικής. Η δυνατότητα των πολιτών να εκφράζουν ανώνυμα την γνώμη τους στο διαδίκτυο πρέπει να προστατεύεται και να μην εμποδίζεται.

 

ΙΔ.3 Αναμόρφωση συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων

Το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και οι υπερβολικά διευρυμένες δυνατότητες κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας που δίνονται σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς οδηγούν σε επιζήμια και αντιπαραγωγική για τις κοινωνίες αύξηση του κόστους πρόσβασης στα προϊόντα της επιστημονικής έρευνας και του πολιτισμού. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στον εξορθολογισμό των δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας και στην αποποινικοποίηση της ιδιωτικής χρήσης αντιγράφων για μη εμπορικούς σκοπούς.

 

ΙΔ.4 Ανοιχτή δημόσια πληροφορία

Τα δημόσια δεδομένα είναι κοινός πλούτος και πρέπει να μοιράζεται ελεύθερα. Νομοθεσία και δημόσια αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία, εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικές παραγωγές, επιστημονική έρευνα και κάθε είδους πληροφορία που παράγει το κράτος ανήκει σε όλους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες από τους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερη από περιορισμούς χρήσης και κατάλληλη για επεξεργασία. Η χρήση ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτών προτύπων προωθεί τη διαφάνεια και την χρηστή διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτών των αρχών οι Οικολόγοι Πράσινοι μαζί με όλα τα πράσινα κόμματα στο ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται ενάντιοι στην ψήφιση και την εφαρμογή της ACTA και κάθε παρόμοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας.