Ρομά

Κατάργηση των διακρίσεων, στήριξη για τους Ρομά

 

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη των Ρομά (τσιγγάνων) είναι πλούτος για την κοινωνία. Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε την προσαρμογή των πολιτικών και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις απέναντί τους και να καταργηθούν τα στερεότυπα που έχουν αναπτυχθεί.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουμε:

  • Την εξασφάλιση πρόσβασης για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (τσιγγάνων) σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής.
  • Την εξάλειψη του αποκλεισμού των Ρομά από την εκπαίδευση και την κατάργηση των σχολείων-γκέτο εκπαιδευτικού διαχωρισμού.
  • Τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ρομά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
  • Την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης (ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής κ.α.) για τη στεγαστική αποκατάσταση των πληθυσμών ρομά, μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων στέγασης, που θα μπορέσει να εγγυηθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα εξαλείψει φαινόμενα πελατειακής λογικής ή σπατάλης.
  • Την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στους υφιστάμενους καταυλισμούς (ηλεκτροδότηση, πόσιμο-ασφαλές νερό, αποχέτευση κ.α.) μέσα από οργανωμένα προγράμματα με την αναγκαία κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
  • Τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της απασχόλησης με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη σταδιακή ένταξη των ρομά στην αγορά εργασίας. Όσοι/ες από τους/τις Ρομά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ασχολούνται με την ανακύκλωση μπορούν να συμβάλλουν με την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη στην αποτελεσματική οργάνωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, με τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
  • Την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ρομά και την προστασία των δικαιωμάτων τους.
  • Την παύση κάθε βίαιης έξωσης των Ρομά αλλά και κάθε είδους εκτόπισής τους χωρίς να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος μετεγκατάστασης υπό συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωσή τους.