Τουρισμός

Εναλλακτικό πρότυπο τουρισμού

 

Θέλουμε μια οικονομία που να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τον τουρισμό. Η τουριστική-ξενοδοχειακή ανάπτυξη πρέπει να είναι ήπια, εναρμονισμένη με την ελληνική φύση και τις οικολογικές αντοχές κάθε περιοχής.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ είμαστε αντίθετοι:

 • Σε ένα ισοπεδωτικό τουριστικό πρότυπο που βασίζεται σε μεγάλα, γιγαντιαία σχέδια (πχ. γκολφ, τεράστια συγκροτήματα κ.ά.), που συχνά στηρίζονται σε μεγάλες επιδοτήσεις από τον αναπτυξιακό νόμο, υπονομεύουν φυσικούς πόρους, προϋποθέτουν τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων και δεν συνδέονται με την τοπική βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη,
 • Σε σχέδια οικοπεδοποίησης των δασών και των δασικών εκτάσεων, των βραχονησίδων, του αιγιαλού και της παραλίας στη λογική της τουριστικής ή άλλης ανάπτυξης, και
 • Σε κάθε προσπάθεια προσαρμογής των ειδικών χωροταξικών σχεδίων και του θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό και την παράκτια ζώνη στις ανάγκες επενδυτικών σχεδίων και στη μετατροπή ολόκληρων τμημάτων της ελληνικής υπαίθρου και των νησιών σε παραθεριστικά συγκροτήματα, με δόμηση που αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον, αλλά και μετατρέπουν τον τουρισμό από ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης της περιφέρειας σε μάστιγα.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε μια σειρά αλλαγών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη:

 • Προσδιορισμός σε κάθε περιοχή της οικολογικής αντοχής ή της φέρουσας ικανότητας (αντοχές δεδομένου φυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος, διαθέσιμοι φυσικοί πόροι, συστήματα διαχείρισης, ανθρώπινοι πόροι, υποδομές αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν, όπως διαχείριση αποβλήτων, υπάρχουσα παραγωγική κατάσταση, σχέση δομημένου-αδόμητου χώρου, υπάρχοντα σχέδια πολεοδομικά-χωροταξικά κ.ά.),
 • Έμφαση του τουριστικού προτύπου σε μορφές που συμβάλλουν στη γενικότερη βιωσιμότητα μιας περιοχής, είναι συμβατές με την κλίμακα της περιοχής και δεν ανατρέπουν μια βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την πολύπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου (π.χ. αγροτουρισμός και οικοτουρισμός). Σύνδεση του τουρισμού με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες κάθε περιοχής, ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα,
 • Ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στη στρατηγική και τις πρακτικές ανάπτυξης του τουριστικού τομέα σε όλες τις μορφές του, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος ως πολύτιμου και κατά συνέπεια διατηρήσιμου τουριστικού πόρου,
 • Διαφάνεια και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν μεγάλου μεγέθους τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση ή επέκταση μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, πρέπει να περιλαμβάνουν και την προοπτική της μη ίδρυσης ή επέκτασης, εφόσον οι επιδράσεις μπορεί να είναι σημαντικές λόγω μεγέθους ή περιορισμών ή ανταγωνιστικής χρήσης των φυσικών πόρων σε μια περιοχή,
 • Τα προγράμματα τουριστικής κατοικίας να στραφούν κυρίως στην αναβίωση εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη οικονομία, και
 • Ιδιαίτερη φροντίδα για το δομημένο περιβάλλον ιστορικού χαρακτήρα θα βοηθούσε στην προστασία γνώριμων αισθητικών, λειτουργικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών του παρελθόντος, την αξιολόγηση ταυτότητας των πολιτών και την γνωριμία της ιστορίας.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε μια σειρά μέτρων στο πεδίο της πολιτικής οικονομικών κινήτρων στον τουριστικό τομέα:

 • Διάθεση επιχορηγήσεων σε επενδύσεις μόνο σε μη κορεσμένες περιοχές, καθώς και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και μεθόδους, στήριξη των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού,
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού και του προσωπικού και στελεχών του τουριστικού τομέα, ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ήπιων μορφών τουρισμού,
 • Επιβολή αυστηρού θεσμικού πλαισίου για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων, με την απαίτηση εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τήρηση περιβαλλοντικών όρων,
 • Προώθηση και προβολή ήπιων μορφών τουρισμού (ορεινού, οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτικού) σε ορεινές διαδρομές, μονοπάτια και καταφύγια, αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων, έργα ανάδειξης κάστρων, προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικών τοπίων,
 • Συντονισμός δράσεων κυβερνητικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προώθηση του οικολογικού τουρισμού, και
 • Ειδικά επεξεργασμένα σχέδια και τήρηση κανόνων για τις μορφές τουρισμού και γενικά δραστηριοτήτων που δεν ξεπερνούν τις οικολογικές αντοχές τους και είναι συμβατές με τα μέτρα προστασίας για τις περιοχές αυξημένης οικολογικής προστασίας, υγροβιότοπους, θαλάσσια πάρκα, εθνικούς δρυμούς, παραποτάμιες περιοχές, περιοχές NATURA.