Εθνικό σύστημα υγείας

  • Αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριζόμενο ΕΣΥ με τη συμμετοχή των Δήμων και του ενιαίου Ταμείου Υγείας.
  • Ηλεκτρονική κάρτα υγείας για όλους και ελεύθερη πρόσβαση με συμβολικό τίμημα στα νοσοκομεία από όλους τους κατοίκους και τους μετανάστες. Επίσης, καθιέρωση της δωρεάν πρόσβασης για τους ανασφαλίστους στα τμήματα επειγόντων περιστατικών ΤΕΠ.
  • Ελεύθερη επιλογή γιατρού από όλους τους ασφαλισμένους με αμοιβή του γιατρού κατά πράξη και περίπτωση με ανώτατα, λογικά όρια τιμολόγησης.
  • Μηχανοργάνωση και διαφάνεια σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας.
  • Όλα τα στελέχη των φορέων υγείας να επιλέγονται από το ΑΣΕΠ.
  • Λειτουργική και αποδοτική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ. Όχι στις αδικαιολόγητες λογιστικού τύπου συγχωνεύεις Νοσοκομείων.
  • Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Δεχόμαστε μόνο την αλληλοσυμπλήρωση ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα όπου υπάρχουν ελλείψεις.